slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

خوش آمدید


عناوین کاری مرکز سالمندان وارستگان


خدمات مرکزشامل :

1- خدمات پزشکی ، پرستاری و توانبخشی
2- خدمات نگهداری و مراقبتی
3- خدمات رفاهی وتفریحی

اجرا شده توسط : طراحی سایت گلهای اندیشه